Σύντομη Ανάλυση στη Μακροοικονομική Θεωρία & Εφαρμογές

16.90
Σε Απόθεμα
+

Πρόλογος

Το παρόν βιβλίο έχει ρόλο στο να κατανοήσει κανείς βασικές έννοιες μακροοικονομίας μέσω ακολουθίας εύλογων ερωτήσεων. Οι απαντήσεις που αφορούν σε ορισμούς δίνονται κυρίως με βάση το σχολικό βιβλίο των Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας- Γ΄ Γενικού Λυκείου εκδόσεις ¨Διόφαντος¨) προκειμένου να εξοικειωθεί ο μαθητής με το εγχειρίδιο της εξεταστέας ύλης.

Επιπλέον υπάρχουν πρόσθετες διευκρινήσεις, παραδείγματα και παράγραφοι που διευκολύνουν τη ροή, τον ειρμό της γνώσης και ενισχύουν την κατανόηση. Επίσης, το βιβλίο αυτό είναι εξίσου χρήσιμο για κάθε αναγνώστη που θέλει μια βασική γνώση στους σχετικούς όρους και έννοιες.

Περιεχόμενα

Μέρος Α

Η Θεωρία σε 30 πλην μια ερωτήσεις Σελ. 9
1. Τι καλείται Μικροοικονομία και τι Μακροοικονομία; Σελ. 11
2. Ποια είναι η σκοπιμότητα της διάκρισης της οικονομικής θεωρίας σε μικροοικονομία και σε μακροοικονομία; Σελ. 11
3. Τι καλείται Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ); Σελ. 12
4. Ποιες αξίες υπολογίζει το ΑΕΠ; (Η Μέθοδος της Προστιθέμενης Αξίας). Σελ.14
5. Ποιος μετράει το ΑΕΠ και πως συγκεντρώνει όλες αυτές τις αξίες; Σελ. 16
6. Ποια είναι η σημασία – χρησιμότητα της γνώσης του ΑΕΠ μια χώρας; Σελ.17
7. Πόσο αξιόπιστο μέγεθος είναι το ΑΕΠ; Σελ. 18
8. Πώς να εμπιστευτεί κανείς το ΑΕΠ αφού αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων; Σελ. 18
9. Τι σημαίνει κατά κεφαλήν ΑΕΠ και σε τι διαφέρει από το ΑΕΠ; Σελ. 20
10. Tι είναι οι «οικονομικές διακυμάνσεις»; Σελ. 20
11. Γιατί προκύπτουν οικονομικές διακυμάνσεις; (Τα αίτια των οικονομικών κύκλων). Σελ. 21
12. Ποιες είναι οι κύριες φάσεις ενός οικονομικού κύκλου και πόσο διαρκεί κάθε φάση; Σελ. 23
13. Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε φάσης ενός οικονομικού κύκλου; Σελ. 24
14. Τι είναι πληθωρισμός; Σελ. 25
15. Τι σημαίνει ο όρος ανεργία από οικονομική σκοπιά; Σελ. 26
16. Πως και από ποιους μετριέται η ανεργία και η απασχόληση; Σελ. 27
17. Ποιες είναι οι βασικές μορφές – είδη ανεργίας; Σελ. 28

18. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας σε γενικές γραμμές; Σελ. 30
19. Τι καλείται δημόσιος τομέας; Σελ. 32
20. Ποια είναι η σημασία των δημοσίων οικονομικών και ποιες είναι οι (τρείς) βασικές επιδράσεις στην οικονομική λειτουργία; Σελ. 33
21. Τι είναι τα δημόσια οικονομικά; Σελ. 34
22. Τι είναι επομένως ο κρατικός προϋπολογισμός; Σελ. 35
23. Η δημοσιονομική - οικονομική πολιτική εκφράζεται μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πως συμβαίνει αυτό; Σελ. 36
24. Το αντικείμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού: Τι αφορά η πλευρά των δημοσίων δαπανών – εξόδων; Σελ. 37
25. Ποιες είναι οι κατηγορίες των δημοσίων εξόδων; Σελ. 38
26. Το αντικείμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού: Τι αφορά η πλευρά των δημοσίων εσόδων; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δημόσια έσοδα; Σελ. 40
27. Τι είναι οι φόροι και σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται; Σελ. 41
28. Τι γνωρίζουμε για τον δημόσιο δανεισμό ως πηγή δημοσίων εσόδων; Σελ. 44
29. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο δημόσιος δανεισμός; Σελ. 44

Παράρτημα Ι – Οικονομική Πολιτική Σελ. 47
Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Σελ. 49
ΑΕΠ ανά κράτος Σελ. 50
Κ.κ.ΑΕΠ ανά κράτος Σελ. 52
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Σελ. 56

Μέρος Β

Παραδείγματα Ασκήσεων Σελ. 59
Περιλαμβάνει 8 λυμένες ασκήσεις

Εφαρμογές προς επίλυση Σελ. 71
Περιλαμβάνει 63 ασκήσεις προς επίλυση

Ερωτήσεις Σελ. 97
Περιλαμβάνει 135 ερωτήσεις κλειστού τύπου, και 33 ανοιχτού τύπου.

Χαρακτηριστικά

Συντακτική ομάδα:
  • Γιαννακόπουλος Δημήτρης
  • Μάρκου Γιώργος
  • Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Οικονομικών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

Νέα βιβλία