Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Γραμματική
21.00
Σε Απόθεμα
+

Η γραμματική είναι η πρώτη ύλη κάθε γλώσσας. Η πρώτη μας δουλειά, κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα κείμενο, είναι να ταξινομούμε νοητά τις λέξεις του με βάση την κατηγορία τους και τις επιμέρους πληροφορίες - μορφήματα που μεταφέρουν. Έτσι, η γνώση της γραμματικής μιας γλώσσας είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα για την κατάκτησή της.

Το βιβλίο αυτό, αξιοποιώντας την πολυετή διδακτική εμπειρία, παρουσιάζει τη γραμματική της αρχαίας Ελληνικής με τρόπο κατανοητό και ευσύνοπτο. Οι γραμματικές κατηγορίες παρατίθενται μέσα σε πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος των περιπτώσεων, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύονται από το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο που τις ερμηνεύει. Γίνεται με τον τρόπο αυτό ένα εργαλείο απαραίτητο για όσους θέλουν όχι απλώς να αποστηθίσουν φαινόμενα, αλλά κυρίως να κατανοήσουν την λειτουργία του αρχαίου λόγου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 : Γενικοί Κανόνες Τονισμού

1.1 Διαίρεση Συμφώνων

1.2 Διαίρεση Φωνηέντων

1.3 Γενικοί Κανόνες

1.4 Ειδικοί Κανόνες Φωνηέντων

1.5 Ειδικοί Κανόνες Συνθέτων Ρημάτων

Κεφάλαιο 2 : Πάθη φθόγγων

2.1 Φωνήεντα

2.2 Σύμφωνα

Κεφάλαιο 3 : Πρώτη Κλίση Ουσιαστικών

3.1 Ασυναίρετα

3.2 Συνηρημένα

Κεφάλαιο 4 : Δεύτερη Κλίση Ουσιαστικών

4.1 Ασυναίρετα

4.2 Συνηρημένα

4.3 Αττικόκλιτα

Κεφάλαιο 5 : Δευτερόκλιτα Επίθετα

5.1 Ασυναίρετα

5.1.1 τριγενή και τρικατάληκτα

5.1.2 τριγενή και δικατάληκτα

5. 2 Συνηρημένα

5.2.1 τριγενή και τρικατάληκτα

5.2.2 τριγενή και δικατάληκτα

5.3 Αττικόκλιτα

Κεφάλαιο 6 : Τρίτη Κλίση Ουσιαστικών – Επιθέτων

6.1 Γενικές παρατηρήσεις

6.2 Φωνηεντόληκτα Ουσιαστικά

6.2.1 Καταληκτικά Μονόθεμα

6.2.2 Καταληκτικά Διπλόθεμα

6.2.3 Ακατάληκτα Διιπλόθεμα

6.3 Φωνηεντόληκτα Επίθετα

6.3.1 Τριγενή και Τρικατάληκτα

6.3.2 Τριγενή και Δικατάληκτα

6.4 Αφωνόληκτα Ουσιαστικά

6.4.1 Ουρανικόληκτα - Χειλικόληκτα Καταληκτικά Μονόθεμα

6.4.2 Οδοντικόληκτα Καταληκτικά Μονόθεμα με Χαρακτήρα τ - δ – θ

6.4.3 Καταληκτικά ΜονόθεμαΟδοντικόληκτα με χαρακτήρα -ντ-

6.4.4 Οδοντικόληκτα Ακατάληκτα Διπλόθεμα

6.5 Αφωνόληκτα Επίθετα

6.5.1 Τριγενή και Τρικατάληκτα

6.5.2 Τριγενή και Δικατάληκτα

6.5.2 Διγενή και Μονοκατάληκτα

6.6 Ημιφωνόληκτα Ουσιαστικά

6.6.1 Ενρινόληκτα

6.6.2 Υγρόληκτα

6.7. Ημιφωνόληκτα Επίθετα

6.7.1 Τριγενή και Τρικατάληκτα

6.7.2 Τριγενή και Δικατάληκτα

6.8 Σιγμόληκτα Ουσιαστικά

6.8.1 Ουδέτερα σε –ος

6.8.2 Κύρια σε -ης και κλῆς

6.8.3 Θηλυκά σε –ως

6.8.4 Ουδέτερα σε –ας

6.9 Σιγμόληκτα Επίθετα

Κεφάλαιο 7 : Ανώμαλα Ουσιαστικά

7.1 Ανώμαλα Κατά το Γένος

7.2 Ετερόκλιτα

7.3 Μεταπλαστά

7.4 Άκλιτα

7.5 Ελλειπτικά

Κεφάλαιο 8 : Ανώμαλα Επίθετα

Κεφάλαιο 9 : Κλίση Μετοχών

9.1 Μετοχές Δευτερόκλιτες

9.2 Μετοχές Τριτόκλιτες

Κεφάλαιο 10 : Παραθετικά

10. 1 Ομαλά παραθετικά Επιθέτων

10.1.1 Κανονικός Σχηματισμός Μονολεκτικών Παραθετικών

10.1.2 Τα παραθετικά σε -ότερος, -ότατος και -ώτερος, -ώτατος

10.1.3 Αναλογικός Σχηματισμός Παραθετικών

10.2 Ανώμαλα Παραθετικά Επιθέτων

10.3 Περιπτώσεις Περιφραστικών Παραθετικών

10.4 Ελλειπτικά Παραθετικά

10.5 Παραθετικά Επιρρημάτων

Κεφάλαιο 11 : Αριθμητικά

11. 1 Αριθμητικά Επίθετα

11.1.1 Είδη Αριθμητικών Επιθέτων

11.1.2 Κλίση Αριθμητικών Επιθέτων

11.2 Αριθμητικά Ουσιαστικά

11.3 Αριθμητικά Επιρρήματα

11.4 Πίνακας Αριθμητικών

Κεφάλαιο 12 : Αντωνυμίες

12.1 Προσωπικές Αντωνυμίες

12.2 Κτητικές Αντωνυμίες

12.3 Αυτοπαθητικές Αντωνυμίες

12.4 Αλληλοπαθητική Αντωνυμία

12.5 Οριστική - Επαναληπτική Αντωνυμία

12.6 Δεικτικές Αντωνυμίες

12.7 Ερωτηματικές Αντωνυμίες

12.8 ΑόριστεςΑντωνυμίες

12.9 Αναφορικές Αντωνυμίες

12.10 Πίνακας Συσχετικών Αντωνυμιών

Κεφάλαιο : 13 Πίνακας Ρημάτων

Κεφάλαιο : 14 Αύξηση – Αναδιπλασιασμός

14.1 Αύξηση στα Απλά Ρήματα

14.1.1 Ομαλή Αύξηση

14.1.2 Ανώμαλη Αύξηση

14.2 Αύξηση στα Σύνθετα Ρήματα

14.2.1 Ομαλή Αύξηση

14.2.2 Ανώμαλη Αύξηση

14.3 Αναδιπλασιασμός στα Απλά Ρήματα

14.3.1Ομαλός Αναδιπλασιασμός

14.3.2 Ανώμαλος Αναδιπλασιασμός

14.3.3 Αττικός Αναδιπλασιασμός

14.4 Αναδιπλασιασμός στα Σύνθετα Ρήματα

Κεφάλαιο 15 : Φωνηεντόληκτα ΑσυναίρεταΡήματα

15.1 Σχηματισμός Χρόνων

15.2 Κλίση του παιδεύω

Κεφάλαιο 16 : Φωνηεντόληκτα Συνηρημένα Ρήματα

16.1 Α’ Τάξη Συνηρημένων σε –αω

16.1.1 Πίνακας Κλίσης Συνηρημένου Ρήματος σε -αω «Τιμάω -ῶ»

16.1.2 Κλίση των Ρημάτων ζῶ, πεινῶ, διψῶ, χρῶμαι

16.2 Σχηματισμός Χρόνων

16.3 Β’ Τάξη Συνηρημένων σε –εω

16.3.2 Πίνακας Κλίσης Συνηρημένου Ρήματος σε -εω «Ποιέω -ῶ»

16.3.3 Μονοσύλλαβα ρήματα σε –εω

16.3.4 Σχηματισμός Χρόνων

16.4 Γ’ Τάξη Συνηρημένων σε –οω

16.4.1 Πίνακας Κλίσης Συνηρημένου Ρήματος σε -οω «Δηλόω -ῶ»

16.4.2 Σχηματισμός Χρόνων

Κεφάλαιο 17 : Αφωνόληκτα Ρήματα

17.1 Οδοντικόληκτα Ρήματα

17.2 Ουρανικόληκτα Ρήματα

17.3 Χειλικόληκτα Ρήματα

Κεφάλαιο 18 : Δεύτεροι Χρόνοι

18.1 Αόριστο β’

18.2 Πίνακας ρημάτων με Αόριστο β’

18.3 Παθητικός Μέλλοντας β΄ και Παθητικός Αόριστος β΄

18.4 Ενεργητικός Παρακείμενος β’ και Υπερσυντέλικος β΄

Κεφάλαιο 19 : Ημιφωνόληκτα Ρήματα

19.1 Σχηματισμός Χρόνων

19.2 Πίνακας κλίσης μέσου Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου

Κεφάλαιο 20 : Ανώμαλα Ρήματα

20.1 Α' Κατηγορία Ανωμάλων

20.2 Β' Κατηγορία Ανωμάλων

20.3 Γ' Κατηγορία Ανωμάλων

20.4 Δ' Κατηγορία Ανωμάλων

Κεφάλαιο 21 : Συζυγία σε –μι

21.1 Φωνηεντόληκτα Ρήματα

22.2 Αόριστοι β΄ βαρυτόνων κατά τα εις –μι

22.3 Παρακείμενοι βαρυτόνων κατά τα εις –μι

22.4 Άλλα ρήματα της Β΄ συζυγίας

22.5 Συμφωνόληκτα Ρήματα

Κεφάλαιο 23 : Επιρρήματα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-223-0
Συντακτική ομάδα:
  • Τσιάτη Πόλυ
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίων Ελληνικών