Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Τεύχος 2: Ρευστά σε κίνηση – Μηχανική του στερεού σώματος
28.45
Σε Απόθεμα
+

Σε αυτό το βιβλίο περιέχεται ένα μέρος της ύλης της Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:

● Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.

● Λυμένα παραδείγματα, στα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες θεωρητικές έννοιες (εξισώσεις, Νόμοι, Θεωρήματα), ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση των προβλημάτων.

● Μεθοδολογία μέσω Εφαρμογών, όπου καταδεικνύονται ενδεικτικοί τρόποι σκέψης για τη λύση των προβλημάτων από τους υποψηφίους.

● Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των υποψηφίων.

● Ασκήσεις – Προβλήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την επιτυχία του υποψηφίου σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους υποψηφίους στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική Προσανατολισμού. Παράλληλα, ωστόσο, αποφύγαμε να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στο μάθημα αυτό.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος, τους εμπνευστές μας - συγγραφείς σημαντικών σχολικών βοηθημάτων, τους καλούς συναδέλφους που αναρτούν τους προβληματισμούς και τις εργασίες τους ανιδιοτελώς στο διαδίκτυο, αλλά και τους παλαιότερους μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν ώστε να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ρευστά σε Κίνηση

Εισαγωγικές έννοιες

1.1 Πυκνότητα

1.2 Πίεση

1.2.1 Υδροστατική πίεση

1.2.2 Ατμοσφαιρική πίεση

1.3 Αρχή του Pascaℓ

1.4 Όργανα μέτρησης της πίεσης

Εφαρμογές στη Στατική των Ρευστών

1.5 Ρευστά σε Κίνηση

1.6 Διατήρηση της ύλης και η εξίσωση της συνέχειας

1.7 Διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernouℓℓi

Πρακτικές Εφαρμογές της Εξίσωσης του Bernouℓℓi

Εφαρμογές στη Δυναμική των Ρευστών

1.8 Η τριβή στα Ρευστά – Ιξώδες

Σύνοψη

Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων


Κεφάλαιο 2: Μηχανική του στερεού σώματος

Γενικά

Γραμμική ταχύτητα

Η επιτάχυνση στην κυκλική κίνηση

Γωνιακή ταχύτητα ω

Γωνιακή επιτάχυνση αγων

Κινηματική του Στερεού Σώματος

Γενικά

2.1 Μεταφορική κίνηση

2.2 Περιστροφική κίνηση

2.3 Κινητική ενέργεια ενός στερεού λόγω περιστροφικής κίνησης

Ροπή αδράνειας

2.4 Σύνθετη κίνηση

2.5 Η κύλιση του τροχού

2.6 Σχέση γωνιακής ταχύτητας και ταχύτητας του κέντρου μάζας κατά την κύλιση

2.7 Προσδιορισμός της ταχύτητας διαφόρων σημείων του τροχού

2.8 Σχέση επιτάχυνσης του κέντρου μάζας λόγω μεταφορικής κίνησης με τη γωνιακή επιτάχυνση λόγω περιστροφής γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας

2.9 Η κύλιση χωρίς ολίσθηση, ως περιστροφική κίνηση μόνο

Εφαρμογές στην κινηματική της περιστροφής

Εφαρμογές στην κινηματική της κύλισης

Εφαρμογές στον υπολογισμό ροπής αδράνειας

Ισορροπία του στερεού σώματος

2.10 Ροπή δύναμης

2.10.1 Ροπή δύναμης ως προς άξονα

2.10.2 Ροπή δύναμης ως προς σημείο

2.10.3 Θεώρημα των ροπών

2.10.4 Ζεύγος δυνάμεων και ροπή ζεύγους δυνάμεων

2.11 Ισορροπία στερεού υπό την επίδραση ομοεπίπεδων δυνάμεων

Εφαρμογές στην ισορροπία στερεού σώματος

Δυναμική του Στερεού Σώματος

2.12 Θεμελιώδης Νόμος της περιστροφικής κίνησης

Εφαρμογές στη Δυναμική του στερεού σώματος

Αρχή Διατήρησης της Στροφορμής

2.13 Στροφορμή

2.13.1 Στροφορμή υλικού σημείου

2.13.2 Στροφορμή στερεού σώματος

2.13.3 Γενικότερη διατύπωση του θεμελιώδους νόμου της στροφικής κίνησης

2.13.4 Διατήρηση της στροφορμής

Εφαρμογές στην Αρχή Διατήρησης της Στροφορμής

Ενεργειακή προσέγγιση της κίνησης στερεού σώματος

2.14 Έργο κατά τη στροφική κίνηση

2.14.1 Στοιχειώδες έργο

2.14.2 Έργο σταθερής ροπής

2.14.3 Ισχύς δύναμης στη στροφική κίνηση

2.14.4 Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας στη στροφική κίνηση

2.14.5 Γενική διατύπωση του Θεωρήματος Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.)

2.14.6 Θεώρημα Μεταβολής της Μηχανικής Ενέργειας (Θ.Μ.Μ.Ε.)

Εφαρμογές στο Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας, στο Θεώρημα Μεταβολής της Μηχανικής Ενέργειας και στο Θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας κατά τη στροφική κίνηση

Εφαρμογές των ενεργειακών θεωρημάτων σε περιπτώσεις σύνθετης κίνησης

Εφαρμογές των ενεργειακών θεωρημάτων σε περιπτώσεις ανακύκλωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

Αντιστοίχιση της μεταφορικής κίνησης στερεού σώματος με τη στροφική κίνηση

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978–960–415–423–4
Συντακτική ομάδα:
  • Βερύκιος Ανδρέας
  • Γουσόπουλος Δημήτριος
  • Παπαδημητρίου Γιάννης
  • Τσιάρας Σπύρος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φυσικής
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Αποστολάκης Γιώργος

Νέα βιβλία