ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πράξη και Θεωρία
13.20
Σε Απόθεμα
+

Τι είναι κρι­τι­κή σκέ­ψη; Πώς τη δι­δά­σκεις στο Δη­μο­τι­κό Σχο­λείο; Αυτά τα δύο ερω­τή­μα­τα επι­χει­ρεί να απα­ντή­σει ο συγ­γρα­φέ­ας. Στο πρώ­το μέ­ρος, που είναι και το με­γα­λύ­τε­ρο, ανα­λύει συ­στη­μα­τι­κά τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να δι­δα­χτεί η κρι­τι­κή σκέ­ψη σε οποι­α­δή­πο­τε τά­ξη και σε οποι­ο­δή­πο­τε μά­θη­μα του Δη­μο­τι­κού Σχο­λείου. Εξη­γεί ποι­ες αλ­λα­γές απαι­τού­νται στον ση­με­ρι­νό τρό­πο δι­δα­σκα­λί­ας, επι­ση­μαί­νει ανα­λυ­τι­κά ποια πρέ­πει να είναι τα πρώ­τα βή­μα­τα του εκ­παι­δευ­τι­κού και ποια τα επό­με­να, έτσι ώστε η όλη δι­α­δι­κα­σία να φα­νεί απλή και απο­λαυ­στι­κή. Στο δεύ­τε­ρο μέ­ρος, εξη­γεί το θε­ω­ρη­τι­κό μο­ντέ­λο που ανέ­πτυ­ξε για να δη­μι­ουρ­γή­σει τις προ­τά­σεις δι­δα­σκα­λί­ας. Το μο­ντέ­λο προ­έ­κυ­ψε από την ανά­γκη να μπει μία τά­ξη στο ση­με­ρι­νό θε­ω­ρη­τι­κό χά­ος που υπάρ­χει στον χώ­ρο της κρι­τι­κής σκέ­ψης.

Το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται πρω­τί­στως σε δα­σκά­λους και θε­ω­ρη­τι­κούς του χώ­ρου της κρι­τι­κής σκέ­ψης, αλ­λά και σε εκ­παι­δευ­τι­κούς άλ­λων ειδι­κο­τή­των τό­σο της πρω­το­βάθ­μι­ας όσο και της δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας, κα­θώς και σε φοι­τη­τές που ονει­ρεύ­ο­νται να δι­δά­ξουν, αλ­λά και σε όποι­ον εν­δι­α­φέ­ρε­ται να μά­θει τα τε­κται­νό­με­να της εκ­παί­δευ­σης σε βά­θος.

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ISBN:
9786182040010
Συγγραφέας:
  • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ