ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
22.23
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό, αξιοποιώντας την πολυετή διδακτική εμπειρία, παρουσιάζει τη γραμματική και το συντακτικό της Λατινικής με τρόπο κατανοητό και ευσύνοπτο. Οι γραμματικές κατηγορίες παρατίθενται μέσα σε πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος των περιπτώσεων που απαντούν στα σχολικά εγχειρίδια των Λατινικών της Β’ και της Γ’ Λυκείου. Η θεωρία του συντακτικού καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις εμφάνισης ενός φαινομένου στα κείμενα της εξεταστέας ύλης και πλαισιώνεται από παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόησή της.Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
A' ΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ


 Ουσιαστικά Α', Β΄, Γ', Δ΄, Ε΄ κλίσης σελ. 11-20
 Επίθετα σελ. 23-26
 Αντωνυμίες - αντωνυμικά επίθετα σελ. 29-40
 Παραθετικά επιθέτων - επιρρημάτων σελ. 43-48
 Αριθμητικά σελ. 51-52
 Ρήματα ομαλά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ συζυγίας σελ. 55-62
 Ρήματα Γ' Συζυγίας σε -io σελ. 65-68
 Αποθετικά - ημιαποθετικά ρήματα σελ. 71-82
 Ιδιότυπα ανώμαλα ρήματα
(sum, possum, fero, fio, eo, volo, nolo, malo, cernor, nequeo, orior) σελ. 85-102
 Ελλειπτικά ρήματα (memini, inquam, coepi, aio, quaeso, ave) σελ. 105-108
 Ενεργητική - Παθητική περιφραστική συζυγία σελ. 109-110
 Απρόσωπα ρήματα σελ. 111-112

Β' ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 Αυτοπάθεια - Αλληλοπάθεια - Απαρέμφατο σελ. 115-117
 Εκφορά του τόπου και του χρόνου σελ. 118
 Γενική - Δοτική - Αφαιρετική πτώση σελ. 119-122
 Σουπίνο - Γερούνδιο - Γερουνδιακό σελ. 123-125
 Ακολουθία των χρόνων σελ. 126-127
 Δευτερεύουσες προτάσεις σελ. 128-140
 Εκφορά του σκοπού σελ. 141-144
 Πλάγιος λόγος σελ. 145-161
 Μετατροπή των υποθετικών λόγων σε άλλα είδη σελ. 162-168
 Μετοχή σελ. 169-171
 Ανάλυση μετοχής σε αντίστοιχη πρόταση σελ. 171-175
 Σύμπτυξη δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχές σελ. 176-182
 Τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και παθητικής σε ενεργητική σελ. 183-191
 Ισοδύναμες Συντάξεις σελ. 192-193

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ