ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
31.15
Σε Απόθεμα
+

Με το βιβλίο «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Στοιχεία Θεωρίας για το Λύκειο» του εκπαιδευτικού ομίλου ΩΘΗΣΗ επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τις μαθήτριες:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Να αποδίδουν με λακωνικότητα, ευστοχία και ακρίβεια τις απόψεις του συγγραφέα/ συντάκτη του κειμένου.
Να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν:
- Τις γλωσσικές επιλογές/ τα εκφραστικά μέσα που συναντούν σε ένα κείμενο
- τα δομικά στοιχεία ενός κειμένου, τη δομή και τους τρόπους ανάπτυξης μιας παραγράφου
- τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούν οι συγγραφείς/συντάκτες των κειμένων
- τα γνωρίσματα ποικίλων κειμενικών ειδών-τύπων
- την πρόθεση/τον σκοπό των συντακτών /συγγραφέων
- τη συνοχή, τη συνεκτικότητα και την αλληλουχία των νοημάτων
- τις λειτουργίες που επιτελεί ο τίτλος ενός κειμένου.
Να οργανώνουν τις ιδέες/τα επιχειρήματά τους ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγωγής γραπτού λόγου.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τη λειτουργία διαφόρων κειμενικών δεικτών σε ένα λογοτεχνικό κείμενο.
Να αποκωδικοποιούν μέσα από το δικό τους ερμηνευτικό σχόλιο ένα πεζό ή ποιητικό κείμενο, να είναι σε θέση να το συνδέουν με την εποχή του ή ακόμα και να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητά του.Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κεφάλαιο Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α.1. ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ
Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο Β: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Β.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Β.2. ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Β.3. ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Β.4. ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Β.5.ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ-ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
Β.6. ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ
Β.7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Β.8. ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Β.9. ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β.10. ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β.11. ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Η ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Β.12. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Β.13. ΣΤΙΞΗ
Β.14. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Κεφάλαιο Γ: ΥΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γ.1. ΤΟ ΥΦΟΣ
Κεφάλαιο Δ: ΣΥΝΟΧΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
Δ1. ΣΥΝΟΧΗ
Δ2. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δ3. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
Κεφάλαιο Ε: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ε.1. ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Ε.2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Κεφάλαιο Στ. ΠΕΙΘΩ
Στ.1. Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
Στ.2. Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
Στ.3. Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
Κεφάλαιο Ζ. ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
Ζ.1.Τα Κειμενικά Είδη
Ζ.1α: Περιγραφή
Ζ.1β: Αφήγηση
Ζ.1γ: Εξήγηση
Ζ.1δ: Επιχειρηματολογία
Ζ.1ε: Οδηγίες
Ζ.2.Οι Κειμενικοί Τύποι
Ζ.2α: Είδηση
Ζ.2β: Βιογραφικά-Αυτοβιογραφικά Είδη
Ζ.2γ: Βιβλιοπαρουσίαση
Ζ.2δ: Βιβλιοκριτική
Ζ.2ε: Δοκίμιο
Ζ.2στ. Άρθρο
Ζ.2ζ: Επιφυλλίδα
Ζ.2η: Ομιλία/Λόγος/Εισήγηση
Ζ.2θ: Επιστολή
Ζ.2ι: Χρονογράφημα
Ζ.2κ: Επιστημονικός λόγος
Ζ.2λ: Λόγος διαφήμισης
Ζ.2μ: Πολιτικός λόγος
Ζ.3.Το Πολυτροπικό Κείμενο
Κεφάλαιο Η. Η ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η.1. Η Προθετικότητα
Κεφάλαιο Θ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Θ.1. ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
Θ.2. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Θ.3. ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κεφάλαιο Ι. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ι.1. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κεφάλαιο Α: Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α.2. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Γ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κεφάλαιο Β: ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Β.2. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
Β.3. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Β.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Β.5. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Β.6. ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ
Β.7. ΔΟΜΗ/ΠΛΟΚΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ/ΠΡΟΣΩΠΑ
Κεφάλαιο Γ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Γ.1. ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Κεφάλαιο Δ: ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δ.1. ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δ1α: Κλασικισμός
Δ1β:Ρομαντισμός
Δ1γ:Παρνασσισμός
Δ1δ: Συμβολισμός
Δ1ε: Ρεαλισμός-Ηθογραφία
Δ1στ:Νατουραλισμός
Δ1ζ: Μοντερνισμός
Δ1η: Υπερρεαλισμός
Δ1θ: Μεταμοντερνισμός
Κεφάλαιο Ε: Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ
Ε.1. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Κεφάλαιο Στ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στ.1. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Στ.2. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Στ.3. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κεφάλαιο Ζ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ζ.1. ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ζ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
Συντακτική ομάδα:
 • Αλυσανδράτου Ε.
 • Αρσενίου Β.
 • Βάβουλας Γ.
 • Γερασιμίδου Ν.
 • Γεωργιάδου Ι.
 • Γκιώνη Ο.
 • Δημοπούλου Μ.
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Βάβουλας Γ.
 • Γερασιμίδου Ν.
 • Παπατσίρος Θ.
 • Ρουμελιώτου Χ.
 • Τσεβελέκη Λ.